ksdf.net
当前位置:首页>>关于题目描述 斐波那契数列:已知数串1,1,2,3,5,8...的资料>>

题目描述 斐波那契数列:已知数串1,1,2,3,5,8...

var n,i:longint; a:array[1..1000] of longint; begin readln(n); a[1]:=1; {先设一下前两个数,都是1} a[2]:=1; for i:=3 to n do a[i]:=a[i-1]+a[i-2]; {从第3个数起,每个数都等于它前面相邻的两个数之和} writeln(a[n]); end. 希望我的回答...

(1)这数列的数字是按照:奇数、奇数、偶数这三个一组进行循环排列的;其中前两个是奇数,第三个是偶数.(2)2012÷3=670…2;余数是2,那么这个数列的第2011个数和第2012个数是奇数;670×2+2,=1340+2,=1342(个);答:一共有1342个奇数.

F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≥3,n∈N*) 所以F(20)=F(19)+F(18) =F(18)+F(17)+F(18) =F(18)+F(16)+F(15)+F(17)+F(16) =F(18)+F(17)+F(16)+F(16)+F(15) (整理后) =F(18)+F(17)+F(16)+F(15)+F(15)+F(14) =F(18)+F(17)+F(16)+F(15)+F(14)+F(14)+F(1...

#include int main() {int a[20],n,i,s=2; a[0]=a[1]=1; printf("1 1 "); for(i=2;i

f1=1; i=0;i

相对于其他人的代码,我的代码绝对是执行速度最快的,没有之一。 #include int a[13]; int main() { a[0] = a[1] = 1; for(int i=2;i

#include int fib(int n) { if(n==1||n==2) return 1; return(fib(n-1)+fib(n-2)); } int main() { int i; for(i=1;i

参考一下代码 a2-a1=0 a3-a2=1 . an-a(n-1)=n-2 以上等式相加得 an-a1=0+1+.+n-2 an-1=(0+n-2)*(n-1)/2 an=(n-2)*(n-1)/2+1 an=(n^2-3n+4)/2 an=n^2/2-3n/2+2 s20=1^2/2-3*1/2+2+2^2/2-3*2/2+2+.+20^2/2-3*20/2+2 =(1^2+2^2+.+20^2)/2-3(1+2+.+2...

修改一下max = cond+3; ======================== #include int fibonacci(int n) { if(n== 1 || n==2) { return 1; } else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } } int main() { int cond; int i = 1; int max; int val; printf("请输...

直接写它的20项出来

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ksdf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com