ksdf.net
当前位置:首页>>关于c语言,编程实现,求斐波那契数列,1,1,2,3,5,8,.....的资料>>

c语言,编程实现,求斐波那契数列,1,1,2,3,5,8,.....

#include int main() {int a[20],n,i,s=2; a[0]=a[1]=1; printf("1 1 "); for(i=2;i

#include int fib(int n) { if(n==1||n==2) return 1; return(fib(n-1)+fib(n-2)); } int main() { int i; for(i=1;i

相对于其他人的代码,我的代码绝对是执行速度最快的,没有之一。 #include int a[13]; int main() { a[0] = a[1] = 1; for(int i=2;i

修改一下max = cond+3; ======================== #include int fibonacci(int n) { if(n== 1 || n==2) { return 1; } else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } } int main() { int cond; int i = 1; int max; int val; printf("请输...

F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≥3,n∈N*) 所以F(20)=F(19)+F(18) =F(18)+F(17)+F(18) =F(18)+F(16)+F(15)+F(17)+F(16) =F(18)+F(17)+F(16)+F(16)+F(15) (整理后) =F(18)+F(17)+F(16)+F(15)+F(15)+F(14) =F(18)+F(17)+F(16)+F(15)+F(14)+F(14)+F(1...

main() { int i=1,j=1,k,m; for(k=0;k

#include "stdio.h" int main() { int i,f,f1,f2; f1=f2=1; //前两项作为初始值 printf("%d %d ",f1,f2); for(i=3;i

初始值前两个都为1,后面的每一项是前两项的和,核心代码:a=1,b=1,c=a+b; a=b,b=c; 以上循环执行。

#include int main() { int first = 1; int second = 1; int third = 0; printf("%d\n", first); printf("%d\n", second); for (;;) { third = first + second; if (third > 100) { break; } printf("%d\n", third); first = second; second = t...

/**已知Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,……,F(1)=1,F(2)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2)*/#include #include typedef long long int int64;//方法1,递归法int64 Fibonacci(int n){int64 sum;if(na.exe5F(5)=5F:\c_work>a.exe6F(6)=8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ksdf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com