ksdf.net
当前位置:首页>>关于用C语言编程 斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,13…...的资料>>

用C语言编程 斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,13…...

相对于其他人的代码,我的代码绝对是执行速度最快的,没有之一。 #include int a[13]; int main() { a[0] = a[1] = 1; for(int i=2;i

#include int fib(int n) { if(n==1||n==2) return 1; return(fib(n-1)+fib(n-2)); } int main() { int i; for(i=1;i

#include int main() {int a[20],n,i,s=2; a[0]=a[1]=1; printf("1 1 "); for(i=2;i

main() { int i=1,j=1,k,m; for(k=0;k

修改一下max = cond+3; ======================== #include int fibonacci(int n) { if(n== 1 || n==2) { return 1; } else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } } int main() { int cond; int i = 1; int max; int val; printf("请输...

#include #include int main() { int i = 0; int limit = 10; // 输出前10个fibonacci数 int pre1 = 1; // 当前计算值前面第二个fibonacci数 int pre2 = 1; // 当前计算值前面一个fibonacci数 int res; // 当前计算值 for (i; i < limit; i++) {...

#include void main() { int a[40],i; a[0]=1;a[1]=1; for(i=2;i

#include void main() { long int f1, f2; /*定义为长整型,后面的数很大,整型容纳不下*/ int i, n; f1=1;f2=1; printf("input n: "); scanf("%d",&n); for (i=1; i

#include "stdio.h" int main() { int i,f,f1,f2; f1=f2=1; //前两项作为初始值 printf("%d %d ",f1,f2); for(i=3;i

参考一下代码 a2-a1=0 a3-a2=1 . an-a(n-1)=n-2 以上等式相加得 an-a1=0+1+.+n-2 an-1=(0+n-2)*(n-1)/2 an=(n-2)*(n-1)/2+1 an=(n^2-3n+4)/2 an=n^2/2-3n/2+2 s20=1^2/2-3*1/2+2+2^2/2-3*2/2+2+.+20^2/2-3*20/2+2 =(1^2+2^2+.+20^2)/2-3(1+2+.+2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ksdf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com